کشور های هدف صادرات

برگزاری همایش OilEXport2019 درتهران کلید خورد

/website-launched

همایش OilEXport2019 با محوریت فرصت های صادراتی صنعت روغن موتور و صنایع وابسته با حضور تجار بین المللی از کشورهای هدف صادراتی در نیمه اردیبهشت ماه سال 1398 در تهران برگزار خواهد شد .